ALAPSZABÁLYZAT

 

A Baja Ifjúsági Természetvédelmi Egyesület 1/1999. (XII.27.) sz., valamint 2/2004. (XII.20.) sz. taggyűlési határozataival kiegészített és módosított Alapszabályzata

 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1.

 

1.) Az egyesület neve: Baja Ifjúsági Természetvédelmi Egyesület (BITE)

2.) Az egyesület székhelye: 

H-6500 BAJA /Ifjúsági ház/

Petőfi sziget 11.

3.) Az egyesület önálló jogi személy.

 

2.

 

1.) Az egyesület célja:

 

A szervezet célul tűzi ki az Alsó‑Duna Völgy (Baja kb. 40 km‑es körzete) természeti állapotának folyamatos megfigyelését, a veszélyeztetett élőhelyek védelmét. Az egyesület tevékenységét elsősorban a madárvilág, madár élőhelyek tanulmányozásán keresztül végzi. Terepi bejárások során széleskörű gyakorlati ismeretek elsajátítását teszi lehetővé az ifjúság számára. A fiatalságon keresztül erősíti, terjeszti a környezetbarát szemléletet.

 

Részletes célok:

 

a)     Vonuló és állandó madarak szokásainak, élőhelyeinek megfigyelése.

b)     Veszélyeztetett élőhelyek védelme, rekonstrukciója.

c)     Növelni a lakosság tájékozottságát az őket körülvevő természetről.

d)     Elősegíteni a város és a környező települések fiatalságának a környezeti erkölcsének kialakulását.

e)     Információ és tapasztalat cserével segíteni a hasonló érdeklődési körű vagy szomszédos meglevő csoportokat. Mind hazai mind regionális szinten természet és környezetvédelmi kérdésekkel nem foglalkozó területeken helyi csoportok létrehozásának elősegítése.

f)       A több mint 15 éves "Vad- és Madárvédelmi Szakkör" tapasztalatainak felhasználása, hagyományainak folytatása.

g)     A természetvédelemmel és a környezet állapotával foglalkozó magyar és nemzetközi kapcsolatok ápolása, információ gyűjtése, tárolása és továbbítása.

h)     Az a.) pontban rögzített tevékenységen keresztül a magyarországi és európai természeti állapot változásainak nyomon követése.

i)        Tanulmányi versenyeken való részvétel.

j)       Önálló kutatások végzése, mérések, megfigyelések végrehajtása és az eredmények feldolgozása. Helyi és nemzetközi mérési akciókban való részvétel.

k)      Publikációk, konferenciák rendezése és azokon való részvétel.

l)        Minden, a.)-tól k.)-ig tételesen fel nem sorolt, természetvédelemmel és az ember által befolyásolt környezeti tényezőkkel, valamint az ezekkel kapcsolatos nevelési, oktatási, tudományos és mérésadat gyűjtési tevékenységben való részvétel.

 

3.

 

Az egyesület felépítése

 

1. Szervei:

a)     Taggyűlés

b)     Az elnökség

 

4.

 

Taggyűlés

 

1)     Az egyesület legfőbb szerve a taggyűlés. A taggyűlés az egyesület tagjaiból áll, akik szavazati joggal rendelkeznek.

2)     A taggyűlés hatásköre: A taggyűlés határozatképes, ha a tagok legalább kétharmada jelen van. Amennyiben az összehívott taggyűlés nem határozatképes, akkor az ismételten összehívott taggyűlés 11 fővel határozatképes lesz.

1)     Alapszabály elfogadása, módosítása

2)     Elnökség beszámolójának megvitatása, elfogadása

3)     Elnökség tagjainak megválasztása, visszahívása

4)     Más egyesületekkel való egyesülés vagy egyesület feloszlatása kérdésében való döntés.

5)     z Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (a továbbiakban Etv.) 12. § (1) bek. rendelkezésének megfelelően az egyesület Elnöksége költségvetés-tervezetét az évi rendes taggyűlésen terjeszti a tagság elé, amit a tagság nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel elfogad.

3)     A taggyűlést évente legalább egyszer, vagy az elnök javaslatára, illetve a tagság egyharmadának az elnökhöz benyújtott, konkrét célt megjelölő írásos indítványára 14 napon belül össze kell hívni.

4)     A taggyűlés összehívása írásos meghívókkal történik, melyekben taggyűlés helyét és a napirenddel kapcsolatos információkat az elnökség a gyűlést megelőzően 8 nappal közölni köteles a tagsággal. A meghívókban a tagságot értesíteni kell arról, hogy amennyiben az összehívott taggyűlésen megjelentek létszáma a határozatképességhez szükséges létszámot nem éri el, akkor az elnök a taggyűlést feloszlatja majd ismét összehívja. Az ismételten összehívott taggyűlés határozatképes, ha legalább 11 fő jelen van.

5)     A taggyűlés határozatait egyszerű nyilvános többségi szavazással hozza. Kivételt képez a taggyűlés hatáskör a.) és d.) pontjára vonatkozó határozat, ami kétharmados többséggel döntendő el.

6)     A taggyűlésekről jegyzőkönyvet kell felvenni.

 

5.

 

Az elnökség

 

1)     Az elnökség öttagú. Tisztségviselők:

a)     Elnök

b)     Gazdasági felelős

c)     Nemzetközi koordinátor

d)     2 fő szóvivő.

2)     Az elnökség tagjait visszahívásig a taggyűlés egyszerű nyílt többségi szavazással választja.

3)     Az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (Etv) 6. § /1/ és /2/ alapján, az önkormányzatiság elve működésének biztosítása érdekében az Elnökség működésének rendszerességét a következők szerint szabályozzuk. Az Elnökségi Ülés összehívását bármely elnökségi tag - az öttagú elnökség többi tagjának írásbeli értesítése mellett - kezdeményezheti. Az Elnökség legalább negyedévente ülésezik, és az Elnökségi Ülésen történtekről jegyzőkönyvet készít. Az Elnökség a tagságot az Elnökségi Ülésen hozott döntésekről írásban ill. a taggyűlések alkalmával - a napirendi pontok közé felvéve - szóban beszámol.

4)     Az elnökség feladata a szervezet működtetése, az éves beszámolók elkészítése.

5)     Az elnökség lemondási joggal rendelkezik. 30 nappal a lemondás előtt a tagok felé írásos bejelentést tenni köteles.

6)     Bármely elnökségi tag lemondása esetén taggyűlést kell összehívni, ahol a lemondott beszámolni köteles.

7)     Az elnökség tagjai hazai és nemzetközi szinten képviselik a szervezetet.

8)     Az elnök felügyeli az alapszabályzat betartatását, összehívja és feloszlatja a taggyűlést. Pénzügyekben aláírási joggal rendelkezik.

9)     A gazdasági felelős az egyesület pénzügyi tevékenységét felügyeli. Évenként taggyűlésnek pénzügyi beszámolót köteles tartani. Pénzügyekben aláírási joggal rendelkezik.

10) Az elnökség csak akkor határozatképes, ha legalább 3 tagja jelen van.

 

6.

 

Tagság

 

Az egyesület tagja lehet bármely 18. életévét betöltött személy, aki ezen szabályzatot magára nézve elfogadja. Legalább egyszer személyesen részt kell vennie az egyesület által végzett terepi munkán (gyakorlat/megfigyelés/kutatás).

 

1)     A tagok választhatnak és választhatók.

2)     Minden tag részt vesz az egyesület munkájában.

3)     Tagsági viszony keletkezése a terepi munkán való részvételt követően az alapszabályzat elfogadására vonatkozó írásos nyilatkozat aláírásával történik.

4)     A tagsági viszony kilépés, kizárás, halál útján szűnik meg.

5)     Bármely tag kizárásához az elnökség írásos indoklása és a taggyűlés kétharmados többségű határozata szükséges.

6)     Tagsági viszony megszüntetése indítványozható, ha a tag aktivitása egy évig szünetel.

7)     Minden tag köteles tagdíjat fizetni. A tagdíj összege nem adózó tagoknak 25 Ft/hónap, adózó tagoknak 50Ft/hónap, 2000. január 1-től kezdve.

 

 

7.

 

Az egyesület megszűnése

 

1)     A taggyűlés határozatával.

2)     Más egyesületbe való beolvadással.

 

Az önkéntes megszűnéssel egyidejűleg az egyesületi vagyon, csak az egyesület célját továbbra is szolgáló módon kerülhet továbbadásra (felhasználásra).

 

 

 

8.

 

Vegyes rendelkezések

 

 

1)     Az egyesület nem nyereség érdekelt szervezet. Bevételeit a 2. pontban meghatározottakra fordítja.

2)     Az egyesület politikai pártoktól és különböző felekezetektől független szervezet.

3)     Az egyesület anyagi forrásai a tagoktól és szponzoroktól származnak.

4)     Az egyesület anyagi forrásait a gazdasági felelős felügyelete alatt, a 2-es pontban megfogalmazott célokra köteles fordítani.

5)     Az alapszabályzat által meg nem határozott ügyekben, a taggyűlések közötti időszakban az elnökség dönt. Minden ilyen eset megtárgyalása automatikusan a következő taggyűlés napirendi pontja.

6)     Az alapszabályzat által nem szabályozott ügyekben a PTK. egyesületekre vonatkozó rendelkezései, továbbá az egyesülési jogról szóló törvény rendelkezései az irányadók.

 

 

 

.

Kalocsa Béla elnök

Baja Ifjúsági Természetvédelmi Egyesület

H-6500 Baja, Petőfi sziget 11.

 

Baja, 2005. február 22.